നിങ്ങളുടെ മൊബൈല് ട്രൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കാന് എന്തു ചെയ്യണം?

അതും കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു..നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലെ സിഗ്നലുകള് ഒന്നും ഇനി ആരുടേയും
കണ്ണില് പെടില്ല..ഫോണ് ഭദ്രമായി നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റില് ഓഫ് ആയി തന്നെ ഇരിക്കും..
‘ഓഫ് പോക്കറ്റ്’ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊബൈല് കവറിനാണ് മേല് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകത
ഉള്ളത്..ഇതിന്റെ ആധികാര്യതയെ കുറിച്ച് പറയാന് എനിക്കാവില്ല..പക്ഷേ ഇതിന്റെ
നിര്‌മ്മാതാക്കള്‌ക്ക് ആവും..കണ്ടു നോക്കൂ..
off
‘ഓഫ് പോക്കറ്റ്’ ഒരു മൊബൈല് കവറാണ്..അതില് ഏതും ഫോണും ഇടാം..ഫോണ്
ഇട്ടുസ്ട്രാപ്പും കെട്ടിയാല്..നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ വൈഫൈയോ,ബ്ലൂ ടൂത്തോ മൊബൈൽ
സിഗ്നലോ പുറത്തേക്ക് പോകില്ല..ആര്‌ക്കും നിങ്ങളെ ട്രേസ് ചെയ്യാന് കഴിയില്ല..ഐ
ഫോണിന്റെ ഡ്യുവല് ആന്റിന ഉള്ള സംവിദാനത്തെ പൊലും നിശ്ചലമാക്കാന് ‘ഓഫ്
പൊക്കറ്റി’നു കഴിയും..ഏതു രാജ്യത്തും ഇത് പ്രവര്‌ത്തിക്കും എന്ന് നിര്മ്മാതാക്കള്
അവകാശപ്പെടുന്നു..ന്യൂയോര്‌ക്ക് ആസ്ഥാനമായ കമ്പനിയാണ് ഓഫ് പോക്കറ്റ് പുറത്തിറക്കുന്നത്..
സൈറ്റ് സന്ദര്‌ശിക്കുക
ഇത്തരം ഒരു ഉപകരണം കുറ്റവാളികള്‌ക്ക് മുതല് കൂട്ടാവും..പക്ഷേ ഈ ബ്ലോഗ് അത് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല….

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w