വെള്ളാപ്പള്ളി രുചിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വീഞ്ഞ്

‘നേരാ വെള്ളാപ്പള്ളി പോപ്പേ വീഞ്ഞ് പള്ളിയിലും കൊടുക്കാറുണ്ട്..അതു ഒന്നു അടിച്ചു പൂക്കുറ്റിയായി ഞായറാഴ്ച്ചകൾ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉല്ലാസഭരിതമാക്കാനാല്ല..പള്ളിയിലെ വീഞ്ഞിനു അതിന്റെ മഹത്വമുണ്ട്..അതിനെ മദ്യത്തോട് തരതമ്യപെടുത്തുന്നത് തന്നെ മതനിന്ദ ആണു..താങ്കൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലെ വീഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം..’ എന്താണു വിശുദ്ധ കുര്‍ബാന ? […]

Read Article →

വിചാരണ കഠിന തടവ്‌

കുറ്റം തെളിയും വരെ ആരും നിരപരാധി ആണു എന്ന് പറയുന്ന ഭാരതീയ നീതിപീഠം അവരുടെ കുറ്റം തെളിയും മുമ്പേ വർഷങ്ങൾ തടവിലിടുന്നു..വിചാരണ തടവുകാർ എന്നു മുദ്രകുത്തി 2.5 ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണു ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ജയിലുകളിൽ നരകം അനുഭവിക്കുന്നത്..വിചാരണ എന്നു തീരുമെന്നു പോലും […]

Read Article →