ലാഘവമരുത്..ഭീകരനാണു അവൻ കൊടും ഭീകരൻ

പക്ഷി പനി കേരളത്തിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഈ രോഗത്തെ കുറിച്ചു മലയാളികൾ തികച്ചും ബോധവാന്മാരേ അല്ല എന്ന കാഴ്ച്ചയാണു ഇത്തരം ഒരു ബ്ലോഗിലേക്ക് നയിച്ചത്..രണ്ടു ദിവസമായി പക്ഷി പനി വാർത്തകളിൽ നിറയുമ്പോഴും അതിനെ വളരെ ലാഘവത്തോടാണു സാധാരണക്കാർ കാണുന്നത് […]

Read Article →